راهی بسوی عدالت اجتماعی

راهی بسوی عدالت اجتماعی 
قسمت اول ( تعریف ظلم و عدل )

نوشته احمد قربانی 
کلمه عدالت از عدل گرفته شده است. عدل به معنی تراز شدن ، بخوبی در جای خودش قرار گرفتن را می دهد. اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم. معمولا به حالتی گفته می شود که هر کسی و یا هر چیزی در جای خودش قرار گرفته باشد. منظور از عدالت اجتماعی هم حالتی است که هر کسی به مقتضی شأنی که در جامعه دارد پاداش دریافت می کند. 
مخالف کلمه عدالت ،  کلمه ظلم قرار دارد. ظلم به معنی تاریکی است. ظلم اجتماعی هم به حالتی گفته می شود که جامعه در یک تاریکی قرار می گیرد. در این حالت کسی جایگاه خودش را نمی داند. کسانی که شأن کمتری دارند، از امکانات بیشتری استفاده می کنند و کسانی که شأن بیشتری دارند ، امکانات کمتری دریافت می کنند. 
پس وقتی جامعه در حالت عدالت اجتماعی قرار داشته باشد، همه چیز مشخص است. همه چیز روشن است. همه جایگاهشان معلوم است. ولی اگر این روابط و جایگاه ها مشخص نباشد. آن گاه تاریکی در جامعه حکم فرما است. که به آن ظلم اجتماعی گفته می شود.
مصداق های متعددی برای عدالت و ظلم اجتماعی می توان نام برد و نشان داد.  عدل حالتی است که همه چیز و جایگاه همه افراد و حقوق و پاداش همه افراد روشن و مشخص است. روابط اجتماعی و اقتصادی کاملاً شفاف است. 
ظلم هم زمانی در جامعه حاکم است که هیچ چیز معلوم نباشد. معلوم نیست چه کسی چه مقداری از امکانات جامعه را بر می دارد. همه امکانات بصورت پنهانی تقسیم می شود. خلاصه پنهان کاری در جامعه زیاد است.
عدالت اجتماعی معمولا با دولت ها ایجاد و با تعویض دولت ها هم تغییر می کند. گاهی دولت ها سعی می کنند. روابط اجتماعی و دریافت و پرداخت ها را شفاف تر کنند. بطوریکه همه مردم می توانند داشته های اطرافیان خودشان را حدس بزنند. در این حالت عدالت اجتماعی شده است. ولی گاهی روابط اجتماعی و دریافت و پرداخت ها در ابهام انجام می گیرد. روابط بیشتر پشت پرده است. دریافت ها و پرداخت ها معلوم نیست. وقتی صبح از خواب بیدار می شوی، می بینی ، فردی یک شبه ره صد ساله را طی کرده است. مردم نمی توانند بفهمند این فرد اموالش را از کجا و به چه وسیله ای بدست آورده است. این ابهامات همان تاریکی و یا ظلم است. وقتی می گویند جامعه ای را ظلم گرفته یعنی ، روابط اجتماعی شفاف نیست. روابط در پشت پرده انجام می گیرد. زد و بند هست. درآمدها و امکانات بصورت مبهمی بین عده ای تقسیم می شود. این موقع می گویند ظلم هست.

دسته: اجتماعي
Web Analytics