ارزشیابی مالی صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاری

گذار موفقيت آميز بخش كشاورزي از وضعيت كشاورزي دهقاني و سنتي به كشاورزي تجاري و مدرن، نياز به سرمايه گذاري بيشتر دارد. براي تقويت سرمايه گذاري بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي و فعالان بخش كشاورزي بصورت مشترك و با حداكثر 49 درصد سهام بخش دولتي و 51 درصد سهام متعلق به بخش خصوصي، صندوق هاي غير دولتي توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي را پي ريزي كرده اند. براي افزايش سهام بخش دولتي و فعالان بخش كشاورزي در اين صندوق ، ارزشيابي مالي صندوق هاي غير دولتي توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ضرورت دارد.، تا از اين طريق كارنامه اي روشن از اين نهاد در دسترس دولت و فعالان بخش كشاورزي براي تصميم گيريهاي بعدي قرار گيرد.

براي ارزشيابي مالي صندوق ها از روش تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي ، فرمول ورشكستگي آلتمن و فرمول روش تحليل پوششي داده ها استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نياز از ترازنامه هاي صندوق هاي غير دولتي توسعه سرمايه گذاري از بخش كشاورزي در سال 1389 بدست آمده است.

نتايج حاصله از نسبت هاي مالي نشان داد كه از 35 صندوق، تنها نسبت نقدينگي 7 صندوق كارآمد ارزيابي شد. نسبت فعاليت 4 صندوق خوب ارزيابي شد. نسبت هاي اهرمي صندوق ها بدليل عدم دسترسي صندوق ها به اعتبارات بانكي و بخش خصوصي كارآمد تلقي نشد. فرمول ورشكستكي آلتمن وضعيت مالي صندوق ها را سالم ارزيابي نكرد. اين فرمول 12 صندوق را با مشكل مالي بالا و 23 صندوق را ورشكسته ارزيابي كرد. فرمول تحليل پوششي داده ها، صندوق ها را با يكديگر مقايسه كرد. در اين مقايسه فعاليت 13 صندوق را كارآمد و 22 صندوق را ناكارآمد ارزيابي كرد. مهمترين علل ناكارآمدي از نظر فرمول تحليل پوششي داده ها پايين بودن سطح تسهيلات اعطايي صندوق به كشاورزان، عدم جذب منابع اعتباري از بانكها و بخش خصوصي، هزينه بالاي صندوق ها و استفاده اضافي از دارايي ثابت بود.

پيشنهاد شد: صندوق ها فعاليت خود را با يكي از نهادهاي واسطه مالي منطبق كنند، بطور مثال صندوق هاي استاني در قالب شركت سرمايه گذاري، صندوق هاي شهرستاني در قالب شركت تعاوني اعتبار و صندوق هاي ملي در قالب موسسه مالي و اعتباري شكل بگيرند تا بتوانند از امكاناتي كه طبق قوانين كشوري براي اين نهادها مانند: دريافت سپرده پس انداز و سرمايه گذاري يا فروش اوراق بهادار، بهره مند شوند، تا از اين طريق بتوانند منابع بيشتري از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بخش كشاورزي جذب كنند. در ضمن نرخ سود تسهيلات و سرمايه گذاري صندوق ها نيز مانند ارگانهاي مشابه خود تنظيم شود، تا اين صندوق ها در بلند مدت به كاهش ارزش سرمايه و دارايي خود دچار نشوند.

كليد واژه ها :

1-  كارآيي ،2- نسبت هاي مالي ،3- فرمول آلتمن ، 4- تحليل پوششي داده ها ، 5- شركت مادر تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گداري ،6- صندوق هاي غير دولتي حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي


دانلود گل مقاله

Web Analytics