اقتصاد مقاومتي طرح افزايش توليد گندم

تئوري هاي علم اقتصاد،  توليد بر مبني مزيت نسبي را براي هر كشوري پيشنهاد مي كند. اگر كشوري در توليد كالايي مزيت نسبي نداشته باشد، بهتر است توليد آن كالا را رها و محصولي توليد كند كه در آن مزيت نسبي داشته باشد. تجارت جهاني هم بدونه اختلال هميشه در جريان خواهد بود.

تئوري فوق الذكر از سال 1391 با تحريم « بانك مركزي جمهوري اسلامي » كارآيي خود را از دست داد.  تحريم هاي اعمال شده، ر عليه كشور بگونه اي است كه نه تنها موادغذايي بلكه امكان واردات دارو هم از كشور سلب شده است.

اين اتفاق باعث شده تا در مباني سياست هاي حمايتي كشور تجديد نظر شود. مسلماً ، تئوري‌هاي مزيت نسبي و آزاد سازي تجاري، با تحريم هاي بانك مركزي امكان پياده سازي ندارد.

بر همين اساس، بازنگري در سياست هاي حمايتي از  مواد غذايي بويژه گندم در دستور كار قرار مي گيرد. سياستي كه به  دست اندركاران توليد گندم، افزايش توليد تا حصول خودكفايي كامل در داخل را ديكته  مي كند.

علاوه بر توليد، مصرف گندم و نان هم نيازمند ساماندهي مجدد است. با اينكه جمعيت ايران حدود يك درصد جمعيت جهان است، ولي حدود 5/2 درصد گندم جهان را مصرف مي كند. اين آمار بيانگر مصرفي غيرواقعي و خارج از تعادل در سطوح استاندارد هاي بين المللي است و تا حدود زيادي نمايانگر وجود ضايعات نان و گندم در زمان مصرف است. 

مي توانيد كل مقاله را دانلود كنيد.

اقتصاد مقاومتي طرح افزايش توليد گندم

Web Analytics