امكان سنجي، تقويت و توسعه صندوق هاي تعاوني اعتبار در بخش كشاورزي و روستايي

 

افزايش دسترسي كشاورزان به وام و تسهيلات مالي، توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را بهمراه دارد. تسهيلات مالي مي تواند از طريق، بانكهاي دولتي و خصوصي، موسسات اعتباري غير دولتي و بازار سرمايه تأمين شود. از آنجايي كه مهمترين موسسه مالي واعتباري در بخش كشاورزي، واحدهاي تعاوني اعتبار كشاورزي و روستايي است، در نتيجه شناسايي مشكلات و راهكارهايي براي تقويت و توسعه واحدهاي تعاوني اعتبار روستايي و ضرورت دارد. عمده ترين مشكلات صندوق ها، تأمين سرمايه، تجهيزات، زير ساخت هاي روستايي و قوانين بانك مركزي مي باشد. از مديران واحدهاي تعاوني اعتبار در مورد، اهميت مشكلها سؤال شد، تا تصميم گيرندگان نسبت به حل مهمترين مشكل چاره انديشي كنند. در اين تحقيق راههاي برون رفت از اين مشكلات، در ساير كشورها شناسايي شد. اين راهكارهاي قانوني به مديران واحدهاي تعاوني اعتبار ارائه و نظر مديران در اين باره جمع آوري گرديد. روش تحقيق، براي شناسايي مشكلات واحد ها، در زمينه سرمايه، تجهيزات و زير ساختهاي روستايي، پيمايشي، و جهت شناسايي ساير مسائل و مشكلات و ارائه راه كارهاي مفيد از روش، نظر سنجي استفاده شده است. در انتها براي تطبيق شرايط واحدها با قوانين بانك مركزي از روش تطبيقي استفاده شده است. جامعه آماري 3000 واحد تعاوني اعتبار روستايي و كشاورزي مي باشد، از اين جامع آماري تعداد 143 نمونه از روش كوكران و بصورت تصادفي انتخاب شد. واحدها به سه دسته تقسيم شدند. واحدهاي كوچك، متوسط و برزگكه به ترتيب تعداد هر كدام 700 ، و 1880 و 420 بود. نتايج تحقيق نشان داد، عمده مشكل واحدها به ترتيب براي واحد هاي كوچك، عدم استقبال روستائيان، براي واحد هاي متوسط كمبود نقدينگي و براي واحد هاي بزرگ قانون بانك مركزي بوده است. در ضمن با رشد و توسعه واحدهاي تعاوني اعتبار روستايي و كشاورزي كليه مشكل قانون بانك مركزي حل مي شد. راهكار حل مشكل، اجراي الگوي راكيات بانك اندونزي و پشتيباني آن از واحدهاي دساي بود.

بطور كلي پيشنهاد شده تا مذاكراتي با بانك مركزي و ديگر نهادهاي مسئول پولي كشور براي تشكيل يك بانك بنام بانك توسعه روستاها انجام گيرد. تا واحد ها بتوانند ذيل يك بانك فعاليت قانوني داشته باشند.          

كليد واژه: بانك، بانك روستايي ، صندوق تعاوني اعتبار، بازارمالي روستايي، خدمات بانكي

دانلود کل مقاله

 امكان سنجي، تقويت و توسعه صندوق هاي تعاوني اعتبار در بخش كشاورزي و روستايي

Web Analytics